SPITALI I PËRGJITHSHËM - MITROVICË SIPAS STRUKTURËS ORGANIZATIVE KA GJASHTË DEPARTAMENTE

Departamenti për Nënë dhe Fëmijë

Reparti Obsetrik

Reparti i Gjinekologjisë

Reparti i Pediatrisë

Reparti i Neonatologjisë

Boksi i Lindjes

Departamenti i Degëve Kirurgjike

Reparti i Kirurgjisë

  Reparti i Urologjisë

  Reparti i Ortopedisë

  Reparti i Oftalmologjisë

  Reparti i Otorinolaringologjisë

Departamenti i Emergjencës me Reanimacion

Shërbimi i Anestezionit

Shërbimi i Kujdesit Intenziv

Shërbimet Emergjencës

Trakti Operativ me Dhomën e zgjimit

Departamenti i Sëmundjeve të Brendshme

Reparti i Sëmundjeve të Brendshme

Reparti Koronar me Kujdesin Intenziv

Reparti i Sëmundjeve të Krahërorit

Reparti i Sëmundjeve të Lëkurës

Reparti i Sëmundjeve Ngjitëse

Reparti i Hemodializes

Reparti i Neurologjisë

Reparti i Psikiatrisë

Departamenti i Diagnostikës dhe Pacientëve Jashtëspitalor

Laboratori

Shërbimet e Diagnostifikimit Radiologjik

Shërbimet e Terapisë Fizikale

Shërbimet për Pacientët Jashtëspitalor

Barnatorja

Patologjia me Morgun

Departamenti i Administratës dhe Shërbimeve Ndihmëse

Zyra për Cilësi të Shërbimeve Shëndetësore

Njësia e Personelit

Njësia për Shërbime Juridike

Njësia për Buxhet dhe Financa

Njësia për Prokurim

Njësia për mirëmbajtje të Website,kamerave të sigurisë,webmail dhe TI

Shërbimet e Kuzhinës

Shërbimet Teknike

            Sterilizimi Qëndror

            Shërbimet e Lavatorës

            Shërbimet e Mirëmajtjes dhe pastërtisë (higjienës)

            Shërbimi i Sigurimit të personave dhe pasurisë

            Autoparku dhe Parkingu

Po ashtu në Spital ekziston edhe Qendra për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional në bazë të nenit 75 të Ligjit për Shëndetësi .